Документы ФОП
ДОГОВIР-ОФЕРТА

Цей документ є пропозицією (офертою) укласти за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем від імені ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ФОКІНА ВІТАЛІЯ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3303120813, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Прохоровська, буд. 77, кв. 18 (надалі - «Виконавець»)), з однієї сторони, та з будь-якою фізичною особою, яка має повну дієздатність та досягла 18-ти річного віку (надалі - «Замовник»), з іншої сторони, (надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі «Договір») на передбачених нижче умовах.Оформлення замовлення на Сайті Виконавця фізичною особою вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в оферті, тобто акцептом оферти та засвідчує факт укладання Договору, а особа, яка висловила свою згоду з цією офертою та уклала Договір стає Замовником.Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Замовник також підтверджує, що усвідомлює відповідальність за зобов'язання, які покладаються на нього в результаті акцепту цієї оферти та укладання Договору.1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Послуги» – інформаційно-консультаційні послуги в рамках курсу «Интенсив. Впусти энергию в свою жизнь» (надалі – «Інтенсив» та/або «Курс»), що здійснюються шляхом надання доступу до певного переліку інформаційних матеріалів в текстовому, відео та/або іншому форматі, яка відповідає темі курсу.

1.2. «Ведучий(-ча) Інтенсиву» – особа, що з боку Виконавця приймає участь в виконанні Договору та наданні Послуг, зокрема, фахівці, що залучені для забезпечення належного виконання обов'язків та/або здійснення прав за Договором. Виконавець на власний розсуд та за власним рішенням, без необхідності будь-яких додаткових погоджень з Замовником визначає необхідність та умови залучення своїх представників в якості Ведучого Інтенсиву, покладання на них виконання своїх обов'язків та/або уповноваження на здійснення своїх прав за Договором, однак Виконавець продовжує нести перед Замовником повну відповідальність за дії та наслідки дій Ведучого Інтенсиву, зокрема щодо виконання Договору, як за свої власні дії та їх наслідки.

1.3. «Сайт» – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні змісти (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за доменним іменем http://eventnatureoflove.com/ особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Виконавець підтверджує свої права на використання Сайту, у тому числі з метою надання Послуг за Договором

1.4. «Електронне листування Сторін» – надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або Сайтом (зокрема, даними, зазначеними Замовником при оформлені замовлення на Сайті), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін, Ведучого Інтенсиву, та/або через інтерфейс та функціональні можливості сервісу для обміну повідомленнями «Telegram».

1.5. «Замовлення» - відповідна форма на Сайті, яку Замовник заповнює своїми даними, чим здійснює акцепт цієї оферти та замовлення Послуг. Замовник несе персональну відповідальність за повноту та достовірність наданих ним даних.Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з малої літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. На визначених Договором умовах Замовник замовляє, споживає та оплачує, а Виконавець надає Послуги згідно Договору.

2.2. Склад, об'єм, строки надання та інша інформація щодо надання Послуг визначається Виконавцем на Сайті.

2.2.1. Ведучий Інтенсиву контролює перебіг надання Послуг, надає інформаційну підтримку Замовнику, надсилає йому всі необхідні матеріали курсу та додає Замовника в закритий чат сервісу для обміну повідомленнями «Telegram».

2.3. Всі інформаційні матеріали, що стали доступні Замовнику в процесі надання Послуг, у тому числі зміст Сайту, надаються виключно для особистого користування, без права копіювання, перепродажу та передачі третім особам.

2.4. Сторони домовились, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх користування Замовником, тобто в момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу Замовника до всіх інформаційних матеріалів курсу.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

3.1.2. призупинити надання послуг за Договором або відмовити Замовнику в участі «Telegram» чатах, у випадку порушення Замовником умов Договору та Загальних умов;

3.1.3. отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

3.2.1. надавати Замовнику Послуги згідно умов цього Договору, у строки та обсязі, що визначені на Сайті.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. отримувати Послуги та використовувати надані інформаційні матеріали, у встановленому порядку.

3.3.2. На захист своїх персональних даних згідно умов законодавства та політики конфіденційності, що розміщена на Сайті.

3.4. Замовник зобов'язується:

3.4.1. оплатити Послуги, у визначеному Договором порядку;

3.4.2. використовувати всі наданні в процесі виконання Послуг інформаційні матеріали курсу, у тому числі Сайт Замовника, виключно для особистого користування, та не надавати доступ третім особам, не копіювати та/або перепродавати такі інформаційні матеріали.4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна Договору дорівнює загальній вартості Послуг, що були надані за Договором.

4.2. Розмір вартості визначається за взаємною згодою Сторін, шляхом використанні функціональних можливостей Сайту, та підтверджується відповідною квитанцією про оплату.

4.3. Усі оплати (розрахунки) за Договором здійснюються у національній валюті України – гривні

4.4. Оплата Виконавцю здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні через функціональні можливості системи «LiqPay» в порядку 100% (стовідсоткової) передоплати.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Жодна із Сторін не несе субсидіарної чи солідарної відповідальності за дії/бездіяльність іншої Сторони та їх наслідки, у тому числі спричинені внаслідок виконання зобов'язань за Договором.

5.3. Сторони досягли згоди, що передбачені Договором повідомлення, претензії та/або інші вимоги Замовника щодо невиконання, неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Замовником та приймаються Виконавцем до розгляду у разі їх надання Виконавцю у письмовій формі на його адресу для листування, зазначену у Договорі або шляхом їх відправлення на адресу електронної пошти Виконавця, визначену в реквізитах цього Договору. При цьому строк розгляду та відповіді Виконавця щодо результатів розгляду зазначених повідомлень, претензії чи інших вимог Замовника складає 5 (п'ять) робочих днів з моменту такого їх отримання Виконавцем.

5.4. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною зі Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання такої пропозиції.

5.5. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов'язано з дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов'язань за Договором та/або обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше трьох наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

6.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

6.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що його здійснює.

6.6. Строки виконання зобов'язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.7. УМОВИ ЩОДО СТРОКУ ДІЇ, ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1. Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: http://eventnatureoflove.com/docsukr та діє до моменту відкликання оферти Виконавцем. Виконавець вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з користувачем. У разі зміни Виконавцем умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін не зазначений Виконавцем при такому розміщенні.

7.2. Договір не є публічним договором або договором приєднання. Після укладання Договору всі попередні переговори, попередні угоди та протоколи намірів, листування тощо, що стосуються правовідносин за Договором та передують за хронологією даті його укладання, втрачають юридичну силу, але можуть бути доказом намірів та волі Сторін щодо укладання Договору.

7.3. Договір діє до повного виконання кожною зі Сторін своїх зобов'язань за Договором. Датою укладання Договору є дата оформлення Замовлення на Сайті.

7.4. Припинення Договору призводить до негайного припинення надання Послуг за Договором та доступу до будь-яких інформаційних матеріалів курсу.

7.5. Договір може бути достроково припинено Сторонами, у тому числі шляхом його розірвання або односторонньої відмови будь-якої із Сторін від Договору, в наступному порядку та на підставах:

7.5.1. . за додатковою згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про дострокове припинення (розірвання) Договору – із дати, визначеної такою додатковою угодою Сторін;

7.5.2. будь-якою із Сторін, в односторонньому порядку, із письмовим попередженням про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів;

7.5.3. будь-якою із Сторін в односторонньому порядку через дію форс-мажорних обставин згідно п. 6.6. Договору, за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дати такого припинення.

7.6. Замовник укладанням Договору засвідчує, що він усвідомлює та підтверджує, що отримання ним від Виконавця прав доступу та користування в ході надання Послуг будь-якими, у тому числі доступними через мережу Інтернет, інформаційними матеріалами, сайтами, системами, сервісами, службами (комп'ютерними програмами чи програмно-технічними комплексами), не спричиняє виникнення у нього чи отримання ним будь-яких майнових прав чи ліцензій на інформаційні матеріали, сайти, системи, сервісами, службами (комп'ютерні програмами чи програмно-технічні комплекси як на об'єкти права інтелектуальної власності, та є правомірним лише за умови використання таких об'єктів інтелектуальної власності, права на які належать Виконавцю, протягом строку дії Договору виключно для належного виконання Договору та відповідно до мети, визначеної Договором.

7.7. Визнання недійсним будь-якої частини Договору (умови, пункту, положення, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору, мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства України та норм звичаїв ділового обороту у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.

7.8. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП "ФОКІН ВІТАЛІЙ"

П/р UA 723287040000026000054212411,

р/с 26000054212411

Банк PrivatBank", м.Одеса, МФО 328209

65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Прохоровська, буд. 77, кв. 18

тел.: +38 (073) 027-60-99

контактна адреса електронної пошти: admin@eventnatureoflove.com

РНОКПП:3303120813ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та умов, цієї політики конфіденційності (далі «Політика»).1. Оформлюючи замовлення на сайті http://eventnatureoflove.com (надалі – «Сайт»), будь-яка фізична особа, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення та попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (надалі — Суб'єкт), підтверджує, що надає ФОП Фокіну Віталію свої достовірні та актуальні персональні дані, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; номер телефону; адрес електронної пошти, та тим самим уповноважує і надає свою добровільну, безумовну та безстрокову згоду на:1.1. Обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці.1.1.1. Мета обробки персональних даних: ідентифікація суб'єкта персональних даних, здійснення участі Суб'єкта в онлайн курсах, використовувати послуги, що надаються на Сайті, а також в інших заходах маркетингового чи інформаційного характеру, інша рекламно-маркетингова діяльність ФОП Фокіна Віталія та/або будь-яка інша мета, що не суперечить законодавству України.1.1.2. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові; номер телефону; адрес електронної пошти.1.1.3. Власником та розпорядником бази персональних даних є: Фізична особа підприємець Фокін Віталій, місце проживання та поштова адреса: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Прохоровська, буд. 77, кв. 18, РНОКПП: 3303120813 (надалі за текстом — «Власник»).1.2. Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними.1.3. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб'єкта з бази персональних даних до третіх осіб, в тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для належного виконання Власником своїх обов'язків (надалі - Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону;1.4. На зберігання персональних даних1.5. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб'єкта; Звільнення Володільця бази персональних даних від обов'язку окремо повідомляти Суб'єкта про передачу його персональних даних третім особам та Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості поновлення за будь-яких причин.2. В разі бажання Суб'єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб'єкт повинен звернутися із окремою письмовою Заявою до Власника бази персональних даних. Суб'єкт підтверджує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з метою обробки персональних даних для переговорів щодо укладання трудових, цивільно-правових або господарсько-правових договорів, а у разі укладання таких договорів, — з метою належного виконання кожною із сторін своїх зобов'язань та захисту їх прав та законних інтересів, отримав; права як Суб'єкта персональних даних йому повідомлені та роз'яснені.3. Власник не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб'єкта з розміщення таких персональних даних. Суб'єкт самостійно забезпечує актуальність та достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

Власник не здійснює перевірку персональних даних, що надані під час оформлення замовлення на Сайті та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.4. У разі пред'явлення будь-яких вимог Суб'єкта, пов'язаних з встановленням додаткових обмежень по обробці персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть, що можуть призвести до неможливості надання Власником послуг, доступних на Сайті, Власник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань по наданню таких послуг.5. Суб'єкт бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Власнику неповних та/або недостовірних та/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.6. У зв'язку із включенням персональних даних Суб'єкта до бази персональних даних Власника, Суб'єкт цим також підтверджує, що йому повідомлено про мету збору даних, а також повідомлено про наступні права згідно із Законом України «Про захист персональних даних»:● знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

● на доступ до своїх персональних даних;

● отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

● пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

● пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

● звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

● відкликати згоду на обробку персональних даних;

● знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

● на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.Для того, щоб скористуватися будь-яким зі своїх прав, будь ласка, зверніться до нас за адресою електронної пошти: admin@eventnatureoflove.com7. Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Укрінформом буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.8. Скарги

Ми сподіваємося, що вам не доведеться скаржитися, проте якщо ви побажаєте подати скаргу щодо використання нами персональних даних, ви можете надіслати електронне повідомлення з докладним описом вашої скарги на адресу електронної пошти admin@eventnatureoflove.com. Ми розглянемо та відповімо на будь-які скарги, які ми отримаємо.

Made on
Tilda